มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่

 1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นางสาวชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 1. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ดร.พสิษฐ์ สิษฐ์สุวรรณภิงคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • นายอานนท์ สิงห์เสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
 • ระดับดีเด่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 • ระดับดีมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

View (98)

About ird