ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่

  1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. นางสาวชมภูนุช เผื่อนพิภพ                        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  2. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร                           คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. นายอานนท์ สิงห์เสถียร                            คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

  1. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
  2. ระดับดีเด่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  3. ระดับดีมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

20150108145711_001 20150108145711_002

View (220)

About ird