ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ได้จัดทำวารสารวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ คือ วารสารนักบริหาร (เปิดรับบทความวิชาการ) และ                        วารสาร BU Academic Review (เปิดรับบทความวิจัย) หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ                        สามารถส่งบทความหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://executivejournal.bu.ac.th/ และhttp://buacademicreview.bu.ac.th/

View (211)

About ird