การวิจัยเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์หรือพัฒนาประเทศ : ประเด็นที่ท้าทาย
การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 3
ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 2

บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ตอนที่ 2

บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในวันนี้ เริ่มต้นขึ้นในเวลา 08.30 น. ขณะที่อยู่บนรถตู้ของมหาวิทยาลัยที่ไปส่ง ณ สถาบันคลังสมองของชาติ ก็เฝ้ากังวลว่าจะเดินทางไปทันการประชุมฯหรือไม่ เพราะเช้าวันนี้ท่าทางการจราจรจะติดขัดไม่เบา พวกเราไปถึงหลังเวลาเล็กน้อย วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับการแลกเปบี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ตั้ง 2 ทีม คือ ทีมของบ้านชีวีศิลป์มอดินแดง และ ทีมของศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อแรก เป็นเรื่อง “นวัตกรรมการบูรณาการการแพทย์กับกระบวนการศิลปะเพื่อการเยียวยาจิตใจและ สร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มารับรักษา” ชื่อเรื่องยาวนิดหน่อยค่ะ แต่ฟังแล้วภาคภูมิใจแทนคนไทยที่มีกลุ่มบุคลคลทั้งผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีจิตใจที่ขาวสะอาด บริสุทธิ์ ให้การเยียวยาแก่ผู้ป่วยโดยหวังให้เกิดรอยยิ้มทั้งแก่ผู้รับการเยียวยา และผู้ให้การเยียวยา โดยเฉพาะตัวนักศึกษาเอง อ้อ..ลืมบอกไปว่ากลุ่มวิทยากรที่มาบรรยายมี 2 Continue reading บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ตอนที่ 2

บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ตอนที่ 1

บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาวันที 27 เม.ย.2557 วันนี้ เป็นวันแรกของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา : ขับเคลื่อนพันธกิจสู่การปฏิบัติ” ที่ดิฉันได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นโครงการที่สถาบันคลัง สมองของชาติ ร่วมกับสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างกระบวนการ เรียนรู้ด้านอาสาสมัคร และยกระดับการทำงานด้านอาสาสมัครของสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มากยิ่งขึ้น มีระยะเวลาการจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.นี้ มีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการเพียงคนละ 300 บาท ครั้งแรกที่รู้ยังตกใจเลย ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ ใช้เป็นค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องถือว่าเป็นเรื่องของอาสาสมัครจริงๆ ประทับใจตั้งแต่เมื่อเริ่มสมัครเข้าอบรมเลยแหละ โครงการนี้แม้จะเรียกว่าเป็นการประชุม แต่ดิฉันถือว่าเป็นการอบรมเพราะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครมาก มาย สมาชิกที่พบกันในวันนี้มีอยู่ 30 ชีวิต มาจากสถาบันที่เป็นทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน Continue reading บันทึกเรื่องเล่า : งานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ตอนที่ 1

แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนากระบวนการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

การที่ให้นักวิจัยมาทำสัญญาที่ สวพ. นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสัญญาฯ    ทั้งโครงการ 79 % และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 82 % ต่อ 1 โครงการ เพราะ สวพ. เป็นหน่วยงานตรงในการทำสัญญาฯ เมื่อมาทำสัญญาฯที่ สวพ. นักวิจัยจะเป็นผู้ทำสัญญาฯ เอง และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ นักวิจัยสามารถสอบถามปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันที จึงทำให้ลดการผิดพลาดของเนื้อหาในสัญญาฯ (ลดข้อผิดพลาดลง 64 %) และลดระยะเวลาในการแก้ไข (ลดระยะเวลาลง 372 ชั่วโมง) และการสูญหายของการส่งสัญญาฯ แบบเดิม ลดภาระงานซ้ำซ้อนในการตรวจสอบ การรวบรวม และจัดส่งมายัง สวพ. จึงทำให้ได้ผลดีแก่ สวพ. Continue reading แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนากระบวนการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดแสดงผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and Technology Exhibition :  1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological and Innovative Seeds from New Generation)  ในวันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา Continue reading นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประชุมสรุปงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 4

       สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมบุคลากรเพื่อสรุปงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เพื่อสรุปการดำเนินงานนิทรรศการฯ ฝ่ายต่างๆ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การเตรียมงานโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และปัญหาอุปสรรคในการทำงานภายในสถาบัน

สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้ของต้นและผลเผือกหอม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และบกพร่องจากการปลูกของต้นเผือกและผลเผือกหอม ชุมชนอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2557 ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และกลุ่มแม่บ้านสารภีร่วมใจ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเผือกปาด ได้แก่ เมี่ยงคำเผือกกรอบ เผือกกรอบทรงเครื่อง โดรายากิไส้เผือกแห้ว บัวลอยเผือกไส้งาดำ และเค้กชิฟฟอนเผือก ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากเผือกปาดของชุมชน และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกเชิงพาณิชย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย