สวพ. เจ๋ง คว้าสองรางวัล จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557

         สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบัน รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์ “รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษ “งานการจัดการความรู้ดีเด่น” เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557 รับรางวัลจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี