ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 2

ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมงานและปัญหาต่างๆ แผนผังการจัดงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเพิ่มเติม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน

IMG_6778_resize IMG_6780_resize IMG_6781_resize IMG_6782_resize IMG_6783_resize IMG_6790_resize IMG_6791_resize IMG_6792_resize IMG_6794_resize