ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 3

ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมงานจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดงาน ทั้งด้านผู้สนับสนุนการจัดงาน วิทยากร พิธีกร ผลงานนิทรรศการ อาหาร เครื่องดื่ม และการแจกบัตรเชิญ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน

IMG_6987_resize IMG_6989_resize IMG_6990_resize IMG_6994_resize IMG_6997_resize IMG_6998_resize IMG_6999_resize IMG_7003_resize IMG_7004_resize IMG_7005_resize IMG_7007_resize IMG_7009_resize IMG_7010_resize IMG_7015_resize IMG_7016_resize IMG_7018_resize IMG_7024_resize IMG_7025_resize IMG_7026_resize IMG_7027_resize IMG_7034_resize