การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557