การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557