วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ “ราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2

สารจากอธิการบดี

บทความวิจัย

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ  (Peer review)

ภาคบรรยาย

การสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก : กรรีศึกษาอุบัติเหตุรถบัส  2  ชั้นพลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษม  จ.ประจวบคีรีขันธ์

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสถานะของโปรเซส

การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์จำนวนนักศึกษาใหม่โดยใช้กฏการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์  กับความสัมเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

ภาคโปสเตอร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา

ปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การศึกษาภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6  ในเขตกรุงเทพมหานคร

ระบบทดสอบการเคลื่อนที่ตามแสงดวงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์

การอนุรักษ์พลังงานโดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดการทางวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เครื่องขูดหินน้ำลายความถี่  25  kHz

การนำอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลมาประยุกต์ใช้ควบคุมอุปกรณ์ตัดตอนในสถานีรถไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งานในไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวัดค่า  Q  ของวงจรกรองแถบความถี่ผ่าน

เทคนิคการแก้ไขการรั่วซึมของน้ำมันที่  Pressure Relief (อุปกรณ์ปลดปล่อยความดัน) ของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 300 MVA

โพรบวัดกะรแสไฟฟ้าสลับแบบขดลวดโรโกสกี้ขนาด 1 kA

การออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์าสำหรับเด็กพิการทางสมอง

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ปรึกษาการจัดงานแต่งงานในเขตบางกรอกน้อยกรุงเทพมหานคร

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของบริษัท ส.ศิริแสง  จำกัด

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการทรูช้อป ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิรกรไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์

คำแนะนำการพิมพ์ต้นฉบับบเพื่อตีพิมพ์รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)

 

View (1281)

About the Author