ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน” ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/main/th/

View (159)

About ird