สวพ. ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ มาเพื่อทราบ

และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…จุดเปลี่ยนประเทศสังคมไทย” (University Socially Engagement : Social Change of Thailand)  ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑ (๒๒.๑๔) อาคาร ๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๕๓ ๗๐๐๗

๒. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ ๑๐ ในหัวข้อ “เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development)” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://dra.research.nu.ac.th/nurc10 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการจัดการผลผลิตการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๘๖๔๑

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ           เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

รายละเอียด :

๑. การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…จุดเปลี่ยนประเทศสังคมไทย” (University Socially Engagement : Social Change of Thailand)  

๒. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ ๑๐ ในหัวข้อ “เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development)”

 

 

View (175)

About ird