สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. กรมวิชาการเกษตร   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ ๑๑ “11st International Working Conference on Stored Product Protection”  (11th IWCSPP 2014)  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยส่งบทคัดย่อหรือสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.iwcspp2014.com

๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PharmTech 2014  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pharm.su.ac.th และ www.pharmatechnol.com

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗     ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.nu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๘๖๔๑ e-mail : nuresearch10@gmail.com

๕. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amsarthailand.utcc.ac.th

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗     ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้สนใจส่งบทความวิจัย (Full Paper) ได้ที่ E-mail : onsiri.wimontham@yahoo.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๔๐๐ ๙๐๐๙ ต่อ ๑๖๗๒ หรือ ๐ ๔๔๒๗ ๒๙๔๑  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/

๗. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน (BTU-SIRDA)”  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความและลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  E-mail rdcenter.btu@gmail.com  โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๐-๕ ต่อ ๔๐๓ โทรสาร ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐

๘. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงาน ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (ภาษาไทย) ๓,๐๐๐ บาท (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ท่านละ ๕๐๐ บาท เปิดรับบทความถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับเต็มได้ทาง E-mail : neuconference@hotmail.com ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.neu.ac.th

๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๕ ๘๒๐๑ ต่อ ๘๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๒ E-mail : ird2rmutto@gmail.com

๑๐. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑”  ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องเชียงใหม่  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวดัเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.northcm.ac.th/conference  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๑ ๙๙๑๑ – ๒

๑๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/er2014 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๘๖ โทรสาร ๐ ๗๓๓๔ ๘๓๒๒

๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “Hospitality and Tourism in a Globalized World : Developing Trends in Education” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa  โดยส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  และผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : srisuruk16@gmail.com  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๕๙๔๘ ,  ๐๘ ๕๙๑๗ ๘๔๓๘ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dru.ac.th/druic/ic/

 

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการฯ เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

 

 

View (304)

About ird