แบบฟอร์มงานวิจัย

เอกสารทั่วไป

สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย (ฉบับปี 2555)

แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย  (แบบ วจ.1)

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)

แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1 ช/ด)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย (แบบ สว.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (แบบ สว.2)

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลวิจัย

แบบรายงานผลประเมินแผนงานโครงการวิจัยงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

งบประมาณเงินรายได้

แบบเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำอธิบาย แบบ ว-1ด

 

โครงการวิจัยสถาบัน

แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน  (แบบ สวพ–วส-1)

แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ สวพ–วส-2)

แบบรายงานการเผยแพร่ผลงาน โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ สวพ–วส-3)

 

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

แบบเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-1)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-2)

แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-3)

แบบข้อตกลงการรับทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-4)

 

โครงการเอกสารและซีดีเผยแพร่

แบบ วบ-01-10

กองทุนเพื่อการวิจัย

อื่นๆ

แบบรายงานทุกวันที่ 10

 

 

 

 

 

 

View (3260)

About the Author