รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) ตัวบ่งชี้ที่ 4 การวิจัย และตัวบ่งชี้ที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

 

View (128)

About the Author