ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  1. การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติจากกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด
  2. การใช้น้ำยางธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
  3. การใช้เศษกระดาษเหลือทิ้งเป็นมวลรวมในบล็อกประสานมวลเบาจากหน้าดินขาว
  4. การปรับปรุงคุณภาพภาพโดยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นสองส่วนผ่านทางเวฟเล็ต
  5. การใช้กาวฟีนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดานT-Bar จากต้นสบู่ดำ
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  1. การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน จังหวัดเชียงใหม่
  2. ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ของผู้รับสารต่อเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศจีน(ภาคภาษาไทย)
 •  คณะศิลปศาสตร์
  1. กลไกการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. รูปแบบการดำรงความสัมพันธ์และการจัดการชีวิตคู่ของผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตคู่ 30 ปีขึ้นไป
  3. การสร้างหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาลักษณะปรากฏลวดลายบนพื้นผ้าโดยวิธีเทคนิคสิ่งทอการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  1. การใช้ประโยชน์เศษไม้เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเครื่องเรือนสนามและของตกแต่งบ้านสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
  2. การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานห้องน้ำของคนพิการทางการเห็นเพื่อสร้างเกณฑ์ในการออกแบบ
  3. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของกระดาษผสมสารสกัดใบฝรั่ง เพื่องานบรรจุภัณฑ์อาหาร
  4. การวิเคราะห์หาสมบัติของเปลือกหอยนางรมเหลือทิ้งสู่การพัฒนาให้เป็นวัสดุ ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
  5. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ
  6. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกากชาเขียวเหลือทิ้ง กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพื่อการผลิตบ้านหนองโง้งอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
  7. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเปลือกทุเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  8. การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
  9. การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกและส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
  10. การศึกษาและออกแบบที่นอน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ประเภทดาวน์ซินโดรม
  11. การศึกษาและออกแบบบ้านพักผู้ประสบภัยจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้แล้ว
  12. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการเขียนแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ
  13. โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษี เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  14. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าวสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
  15. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุทดแทนกระดาษภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  16. แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา
  17. ออกแบบผนังภายนอกอาคารเพื่อใช้เป็นที่ยึดเกาะของไม้เลื้อย

View (381)

About the Author