การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 : สิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Technical University of Liberec; Czech Republic จัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สิ่งทอและแฟชั่น (The 4th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ ในการนี้ได้พระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า “ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้อุตสาหกรรม สิ่งทอประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ในอาเซียน และทั่วโลก สำหรับมทร.พระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” รศ.ดวงสุดา กล่าว

ด้าน ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า “ธีมที่ใช้ในการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. Textiles Technology & Innovation, 2. Textiles Chemistry & Finishing และ 3. EcoTextiles & Fashion Design ซึ่งมีหัวข้อบทความวิชาการและงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Textile Chemistry and Finishing, Textile Dyeing and Printing, Fashion and textile product design, Garment industry and merchandise เป็นต้น โดยได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่นระดับโลก 3 คน ได้แก่ Prof. Zdenek Kus, Technical University of Liberec, Czech Republic บรรยายหัวข้อ Wearable Textiles, Prof. Veronica Bogao, Polimoda Ent Art, Florence, Italy บรรยายหัวข้อ Trend Forecasting, Dr.Jakub Hruza Technical University of Liberec , Czech Republic บรรยายหัวข้อ Filtration and Fibrous Filters” ผศ.สุภัทรา กล่าว

ส่วนความพิเศษของการจัดงานประชุมอีกอย่าง ผศ.สุภัทรา กล่าวว่า “เป็นที่น่าสนใจว่ามีผู้ร่วมส่งผลงานวิจัยในครั้งนี้กว่า 115 บทความ เป็นชาวต่างประเทศ 57 คน 77 บทความ และชาวไทย 35 คน 36 บทความ จะเห็นได้ว่าชาวต่างประเทศสนใจเข้ามาร่วมงานประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ฉะนั้นหากนักวิชาการ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาปรับให้ในการพัฒนางานของตน ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมชมและสัมผัสกับการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร กับค่ำคืนของ Textiles & Fashion Party อีกด้วย”

 

WELCOME

ORGANISATION: Local Organizing Committee

ABOUT

CONTENT

SECTION I

SECTION II

SECTION III

Vision

ผู้สนับสนุน

 

View (534)

About the Author